Giới thiệu

Cảm ơn bạn chúng tôi đã nhận được thông tin và gọi lại

Thông tin Thanh Toán:

Nguyễn Tuấn Sơn
(+84) 988485300
Xóm sơn tiến Ngõ cây si (hỏi nhà Sơn Tuyến)
Xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Tên Tài Khoản: Nguyễn Tuấn Sơn
Vietcombank : 0491000004985

Teckcombank : 19032593520013